Voorwaarden studenten

Definitie Student: 

Degene die de intentie heeft deel te nemen, daadwerkelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een schoolweekend van een BSRTS in Nederland. Biodanza Sistema Rolando Toro® School wordt afgekort met BSRTSS. International Biocentric Foundation is het overkoepelende internationale orgaan van Biodanza dat de kwaliteit van alle Biodanza-opleidingen wil waarborgen en richtlijnen opstelt voor al haar deelnemende Scholen. Het International Biocentric Foundation wordt hier afgekort met IBF. 

Artikel 1 De totstandkoming van het contract 

Het contract tussen een student en de BSRTS komt tot stand na 1) Een (telefonisch) intakegesprek gehouden met de directeur van de BSRTS; 2) De student zal vervolgens de gids met regelgeving van de directeur ontvangen. Deze zal de student doorlezen en ondertekend retour sturen aan de directeur van de BSRTS; 3) Ten slotte zal de student het inschrijvingsformulier van de BSRTS invullen, ondertekenen en insturen; 4) Opdrachtgever, zijnde student, heeft te allen tijde het recht om tot 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, de dienst te annuleren, zonder kosten en zonder opgaaf van reden. 

Artikel 2 Overtekening 

Bij overtekening wordt de student geplaatst op een wachtlijst. Hij of zij wordt naar volgorde van aanmelding geplaatst zodra er ruimte is in de BSRTS. 

Artikel 3 De duur van het contract 

Het contract heeft een duur van vier en een half jaar indien alle opleidingsweekenden en seminars zijn gevolgd en als alle supervisies (minimaal acht) zijn afgerond met goed gevolg en de monografie is geschreven en gepresenteerd aan de BSRTS. Ter verduidelijking: de eerste drie jaren bestaan uit 28 opleidingsweekenden en een minimum van drie seminars en een of twee optionele Minotaurus Projecten. Het vierde jaar bestaat uit minimaal acht supervisies die over een periode van vier tot achtien maanden worden gehouden en uit het schrijven en het presenteren van een monografie.

Artikel 4 Prijzen 

Een schoolweekend, dat wil zeggen een zaterdag en zondag heeft de prijs van €165,00.
De kosten voor overnachten én diner én ontbijt zijn € ,00.

Een intern schoolweekend dat wil zeggen vrijdagavond, zaterdag en zondag heeft een meerprijs (nader te bepalen) exclusief verblijfskosten.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden en -termijnen 

5.1 De student betaalt voor aanvang van het weekend het te betalen bedrag per bank (zie artikel 4). Hiertoe heeft de student vooraf het rekeningnummer van de school ontvangen. 

5.2 Er zijn geen betalingstermijnen aanwezig.

Artikel 6 Annuleringsvoorwaarden en uitsluiting 

6.1 Annulering door de student Na inschrijving heeft de student ten alle tijde het recht om zonder opgave van redenen het contract te beëindigen. Wel is er een opzegtermijn van 1 maand. Indien het schoolweekend binnen deze maand valt is de student verplicht de deelname prijs van dat weekend volledig te voldoen. 

6.2 Annulering door de BSRTS Indien het aantal deelnemers onder het gestelde minimum ligt van de BSRTS, is de BSRTS gerechtigd het schoolweekend of weekenden af te lasten. Het staat de BSRTS vrij om te allen tijde de opzet, de inhoud of het programma te wijzigen en het (werk)materiaal te vervangen zonder dat de student daardoor aanspraak heeft op schadevergoeding. De BSRTS zal de student zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven genoemd. In welk geval de student het recht heeft zich binnen twee weken na de in dit artikel genoemde kennisgeving, doch voor aanvang van het schoolweekend per email te annuleren. 

6.3 Uitsluiting De BSRTS heeft het recht onder opgave van redenen, de student voor aanvang van de cursus, training of opleiding van deelname uit te sluiten, in welk geval de student recht heeft op het volledige door deze aan de BSRTS betaalde bedrag. 6.4 In geval van overmacht heeft de Biodanzaschool het recht de training te wijzigen. 

Artikel 7 Condities waaronder een schoolweekend niet doorgaa

7.1 Bij ziekte van de docent die dat weekend de les verzorgt. De BSRTS zal in alle ziekte gevallen zijn of haar uiterste best doen vervanging te organiseren en in de meeste gevallen zal dit ook slagen. 

7.2 Bij overlijden van een docent of een student. Uitzondering hierop is als de leiding van de BSRTS in overleg met de studenten besluit om het schoolweekend in gepaste stijl wel door te laten gaan. 

7.3 Bij calamiteiten zoals afbranden van de locatie, overstroming van de locatie, een aardbeving.

Artikel 8 Diensten die bij het contract zijn inbegrepen 

8.1 Het schoolweekend dat bestaat uit minstens 2 delen theorie van ieder 60 minuten en minstens 4 vivencia’s van minstens 90 minuten. 

8.2 Het begeleiden van de student door de tutor die een persoonlijk aanspreekpunt is voor de student. 

8.3 Feedback op de verslaglegging van elk schoolweekend door de tutor van de student 

8.4 Begeleiding van de supervisie door de directeur van de BSRTS of door een bevoegd didactisch docent in overleg met de betreffende BSRTS 

8.5 Begeleiding van de monografie door de directeur van de BSRTS of door een bevoegd didactisch docent verbonden aan de betreffende BSRTS 

8.6 Een jaarlijks evaluatiegesprek gehouden door de directeur of een van de tutoren van de BSRTS. De verslaglegging hiervan ligt als onderdeel van het leerproces in handen van de student. Hiernaast is er ook een verslaglegging van de kant van de opleiding als onderdeel van het voortgangsproces van de student en als kwaliteitswaarborging.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid 

Alle informatie die door cursisten of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de Biodanzaschool, haar medewerkers, en docenten.

Artikel 10 Auteursrecht en eigendomsrecht 

10.1 Het auteursrecht ligt van Rolando Toro® in handen van de IBF 

10.2 Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij het IBF

Artikel 11 Klachtenregeling 

Biodanza School Midden-Nederland wil zo correct mogelijk omgaan met haar studenten. Het is voor ons erg belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening en de wijze waarop wij contact met jou onderhouden.

Wij verzoeken je altijd contact op te nemen met ons, indien je vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn aangaande onze organisatie. Wij hopen op deze wijze het probleem via de gebruikelijke communicatiekanalen te verhelpen. Indien je klachten hebt over onze opleiding dan kun je je rechtstreeks tot de directeur wenden. Ingeval je daar niet bij geholpen bent, kun je altijd een officiële klacht indienen bij de School.

Een officiële klacht indienen

Vind je alsnog dat wij ontoereikend hebben gehandeld in onze dienstverlening, of de opleiding heeft niet aan je verwachting voldaan? Dan verzoeken wij je een officiële klacht in te dienen. Uiteraard zullen wij ons erop toeleggen de klacht op te lossen.

De officiële klacht kun je indienen bij de directeur Robert de Jong. Biodanza School Midden-Nederland.

Het is eveneens mogelijk de klacht per e-mail in te dienen: info@biodanza4you.nl

Je dient het volgende in de officiële klacht te vermelden:

  • een omschrijving van de klacht;
  • de naam van de persoon op welke de klacht betrekking heeft;
  • de datum waarop het feit of de gedraging waar de klacht over gaat heeft plaatsgevonden;
  • kopieën van stukken die van belang zijn voor je klacht;
  • jouw naam, adres en telefoonnummer;

Wij kunnen de klacht goed behandelen als je deze zo helder en volledig mogelijk omschrijft en onderbouwt.

Klachten die niet in behandeling worden genomen

Het kan voorkomen dat wij jouw klacht niet behandelen. Dit is het geval wanneer:

  • jouw klacht al eerder is behandeld en hierover een uitspraak is gedaan;
  • je de klacht later dan drie maanden na het voorval of de gedraging indient.

Je ontvangt binnen zeven werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk, per mail een onderbouwd bericht indien wij jouw klacht niet in behandeling nemen.

Registratie van klachten

Als je een klacht indient wordt deze geregistreerd en minimaal twee jaar bewaard. Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Afhandeling van de klacht

Je klacht behandelen we binnen 14 dagen op vertrouwelijke wijze. Wij trachten de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Je wordt binnen 14 werkdagen op de hoogte gesteld indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen. In dat geval zullen wij je een indicatie geven wanneer wij verwachten een verklaring af te leggen. Je ontvangt een schriftelijk bericht als het oordeel is gevormd. Dit bericht bevat een verslag van de klacht, jouw eventuele mondelinge toelichting, het eventuele horen van de betrokken personen, de bevindingen en een voorstel om de klacht op te lossen. Je krijgt 14 werkdagen de tijd om op ons schriftelijke oordeel te reageren. In deze reactie geef je aan of de voorgestelde werkwijze aanvaardbaar is en voor jouw wordt opgelost.

Na het ontvangen van je reactie zal de directeur jou, binnen zes weken na ontvangst van de klachtenbrief, schriftelijk in kennis stellen van de definitieve beslissing, de eventuele conclusies die hieraan zijn verbonden en de bevindingen van het onderzoek. Deze termijn kunnen wij, indien noodzakelijk, met vier weken verlengen. Je ontvangt hierover een bericht als dit het geval is.

Beroep

Als de interne klachtenprocedure, zoals hiervoor omschreven, niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan informeren wij je over een mogelijke beroepsprocedure, je kunt je dan wenden tot: Arnold Hendrik van Westerhoven. IJmuiderstraatweg 6 1971 LA IJmuiden. Telefoon: 0255540330 Mobiel: 0651261945

Werkwijze beroep

De klacht wordt behandeld door Arnold. Hij zal uiteindelijk binnen 4 weken een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht.

Bindend oordeel

Het oordeel is voor beide partijen bindend en de eventuele consequenties zullen snel worden afgehandeld.