Algemene voorwaarden

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden welke bestaat uit 2 onderwerpen:

a. voorwaarden

b. privacyverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN BIODANZA4YOU

Algemene regels

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Biodanza4you.

2. Biodanza4you heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de workshops te weigeren.

3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein gehuurd door Biodanza4you te houden aan de huisregels van Biodanza4you, evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. 

3a. Biodanza wekelijkse groepen, dagworkshops, party avonden en alle andere workshops, lessen en trainingen zijn niet openbaar en alleen toegankelijk na opgave en toestemming. 

4. Bezoek aan Biodanza4you is geheel op eigen risico. De (directie en/of dansdocenten) van Biodanza4you is/zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico. 

5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Biodanza4you door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden. 

6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein wat Biodanza4you gebruikt is uitsluitend toegestaan met toestemming van Biodanza4you. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

7. Biodanza4you heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of af te nemen abonnement en/of training en/of les.

8. Biodanza4you zelf mag de cursus of dansvorm aangegaan via doorlopend abonnement annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens cursus of lopende abonnement plaats dan vindt er evenredig aan het aantal lessen dat de cursus/abonnementsvorm stopt een berekening plaats. Mocht er van teruggave sprake zijn wordt dit door ons teruggestort. 

9. De workshop dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares, die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

b. Privacyverklaring:

Biodanza4you: Robert de Jong en Marieke Baan zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.biodanza4you/nl
E-mailadres: info@biodanza4you.nl
Robert: 06- 22 9 66 808
Marieke: 06-45 66 66 99

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Biodanza4you verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Biodanza4you verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Biodanza4you bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Biodanza4you gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Biodanza4you en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@biodanza4you.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Biodanza4you neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@biodanza4you.nl

                                                               DANS JOUW LEVEN!